Arodmācībās iegūtas kvalifikācijas pierādījumu salīdzināmība Eiropas Kopienas dalībvalstīs ***I Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ Padomes Lēmumu 85/368/EEK par arodmācībās iegūtas kvalifikācijas pierādījumu salīdzināmību Eiropas Kopienas dalībvalstīs (COM(2007)0680 — C6-0398/2007 — 2007/0234(COD))