Jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuus *** I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. toukokuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta tehdyn neuvoston päätöksen 85/368/ETY kumoamisesta (KOM(2007)0680 — C6-0398/2007 — 2007/0234(COD))