Liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavus ***I Euroopa Parlamendi 20. mai 2008 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta (KOM(2007)0680 – C6-0398/2007 – 2007/0234(COD))