Υπόθεση C-306/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 3ης Απριλίου 2008 [αίτηση του Oberlandesgericht Köln (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — 01051 Telecom GmbH κατά Deutsche Telekom AG (Οδηγία 2000/35/EΚ — Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές — Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ', περίπτωση ii — Καθυστέρηση πληρωμής — Τραπεζικό έμβασμα — Ημερομηνία από της οποίας η πληρωμή πρέπει να θεωρείται πραγματοποιηθείσα)