Дело C-306/06: Решение на Съда (първи състав) от 3 април 2008 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Köln — Германия) — 01051 Telecom GmbH/Deutsche Telekom AG (Директива 2000/35/ЕО — Борба със забавяне на плащане по търговските сделки — Член 3, параграф 1, буква в), подточка ii) — Забава за плащане — Банков превод — Дата, от която плащането трябва да се счита за извършено)