Postanowienie Sądu pierwszej instancji (piąta izba) z dnia 19 maja 2008 r. Postanowienie Sądu pierwszej instancji (piąta izba) z dnia 19 maja 2008 r.#Télévision française 1 SA (TF1) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.#Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja Komisji kwalifikująca pewne środki przyjęte przez Republikę Francuską na rzecz France 2 i France 3 jako pomoc państwa zgodną ze wspólnym rynkiem - Termin do wniesienia skargi - Artykuł 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu - Niedopuszczalność.#Sprawa T-144/04.