2007/195/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 27. marts ), ar ko nosaka mehānismu kvotu piešķiršanai hlorfluorogļūdeņražu ražotājiem un importētājiem 2003. līdz 2009. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 819_2)