2007/195/EÜ: Komisjoni otsus, 27. märts 2007 , millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2037/2000 määratakse kindlaks osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike tootjatele ja importijatele kvootide jaotamise mehhanism aastateks 2003–2009 (teatavaks tehtud numbri K(2007) 819_2 all)