2007/195/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2007 , σχετικά με τον καθορισμό μηχανισμού χορήγησης ποσοστώσεων στους παραγωγούς και στους εισαγωγείς υδροχλωροφθορανθράκων για τα έτη 2003 έως 2009 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 819_2]