Σύσταση του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2007 , σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ