Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010 ( 2010. gada 28. septembris ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (Dokuments attiecas uz EEZ)