Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema ***I 2008 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamentoir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamioefektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį (COM(2008)0016 –C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))