Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine ***I Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2008 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))