Målen T-163/20 R och T-163/20 R II: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 maj 2020– Isopix mot parlamentet (Interimistiskt förfarande – Offentlig upphandling av tjänster – Tillhandahållande av fototjänster – Ansökan om interimistiska åtgärder – Uppenbart att huvudtalan delvis ska avvisas – Avvisning – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Fumus boni juris – Intresseavvägning)