Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 5 lutego 2009 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga. # Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2005/29/WE - Nieuczciwe praktyki handlowe - Brak transpozycji w przepisanym terminie. # Sprawa C-282/08. Komisja przeciwko Luksemburgowi TITJUR