Επιτροπή κατά Λουξεμβούργου Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 5ης Φεβρουαρίου 2009. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. # Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2005/29/ΕΚ - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Παράλειψη μεταφοράς εντός της ταχθείσας προθεσμίας. # Υπόθεση C-282/08. TITJUR