2009/762/EK: Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums ( 2009. gada 16. septembris ) par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 26. punktu