Mål C-351/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 8 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgien) — KGH Belgium NV mot Belgische Staat (Tullskuld — Uppbörd av import- och exporttullar i efterhand — Bokföring av tullar — Praktiska förfaranden)