Γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών