Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese Unie PB C 171 van 5.7.2008