Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων