Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/999 оd 9. srpnja 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i sljedivosti zametnih proizvoda goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara (Tekst značajan za EGP)