Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/999 на Комисията от 9 юли 2020 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение одобрението на животновъдни обекти за зародишни продукти и проследимостта на зародишните продукти от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни (текст от значение за ЕИП)