Υπόθεση C-596/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 8ης Μαρτίου 2012 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις συναλλαγές που αφορούν ιππίδες, και ιδίως άλογα)