Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Ετησια εκθεση προσ την αρμοδια για την απαλλαγη αρχη σχετικα με τουσ εσωτερικουσ ελεγχουσ που διεξηχθησαν κατα το 2007 {SEC(2008) 2361 final}