Sdělení komise určené Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva pro orgán příslušný pro udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2007 {SEK(2008) 2361 v konečném znění}