2011/481/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 28 юли 2011 година за освобождаване на търсенето на нефт и природен газ и добива на нефт в Дания, без да са включени Гренландия и Фарьорските острови, от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2011) 5312) Текст от значение за ЕИП