Sprawa F-45/06 REV: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 września 2011 r. — De Buggenoms i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Postępowanie — Skarga o wznowienie postępowania — Artykuł 119 regulaminu postępowania przed Sądem — Orzeczenie Sądu — Skarga o wznowienie postępowania w sprawie postanowienia o wykreśleniu sprawy w następstwie cofnięcia skargi — Powaga rzeczy osądzonej — Brak — Niedopuszczalność badana z urzędu)