Vec T-241/09: Žaloba podaná 16. júna 2009 — Nikolaou/Dvor audítorov