Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на България и Румъния да прилагат мерки за дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност