Απόφαση 2010/800/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2010 , για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2006/795/ΚΕΠΠΑ