2012/799/ES: Eiropas Parlamenta Lēmums ( 2012. gada 23. oktobris ) par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome