Mål T-784/17 RII: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 26 juni 2018 – Strabag Belgium mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling av byggentreprenader — Beslut om uppskov med verkställigheten av Europaparlamentets beslut varigenom sökandens anbud förkastas och fem anbudsgivare tilldelas kontraktet avseende ett ramavtal för byggnadsentreprenad för parlamentets byggnader i Bryssel — Ansökan om ändring — Artikel 159 i rättegångsreglerna — Avvisning)