Sprawa T-784/17 RII: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Strabag Belgium / Parlament (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postanowienie o zawieszeniu wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego o odrzuceniu oferty skarżącej i udzieleniu pięciu oferentom zamówienia, którego przedmiotem była umowa ramowa o ogólne roboty budowlane w budynkach Parlamentu w Brukseli – Wniosek o zmianę – Artykuł 159 regulaminu postępowania – Niedopuszczalność)