Становище на Съвета от 10 март 2009 г. относно актуализираната програма за стабилност на Италия за периода 2008-2011 г.