Rozsudok súdneho Dvora z  29. októbra 2008 vo veci E-2/08 Dozorný orgán EZVO proti Islandu (nedodržanie záväzkov zmluvnou stranou – smernica č. 2004/26/ES, ktorá sa týka opatrení proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch)