Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите Всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз COM(2010) 609 окончателен