Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets förslag till ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg OM ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget