Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos Reglamento dėl keleivių vežimo keliais ir geležinkeliais viešųjų paslaugų iš dalies keičianti Komisijos pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dal