Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej om Ændring af Kommissionens forslag i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2