Становище на Комисията в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО за измененията, внесени от Европейския парламент, в общата позиция на Съвета относно предложение за Регламент на Европейския Парламент и Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт ЗА изменение на предложението на Комисията съгласно член 251, параграф 2 от Договора за ЕО