Ettepanek: Nõukogu otsus, millega antakse komisjonile suunised Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) ja Kanada valitsuse vahelise tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist käsitleva koostöökokkuleppe alasteks uuteks läbirääkimisteks