Πρόταση Αποφασησ του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγιών προς την Επιτροπή με σκοπό την αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) και της κυβέρνησης του Καναδά για συνεργασία στη χρήση της ατομικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς