Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej Układem Eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z drugiej strony, w odniesieniu do ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł odnośnie do produktów wymienionych w załączniku IV do Układu o stowarzyszeniu