Vec C-707/17: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rayonen sad Svilengrad – Bulharsko) – trestné konanie proti Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Európskej únie alebo z nej odchádzajú — Nariadenie (ES) č. 1889/2005 — Porušenia oznamovacej povinnosti — Sankcie stanovené vnútroštátnym právom — Konfiškačné opatrenie neoznámenej peňažnej čiastky v prospech štátu — Trest odňatia slobody — Pokuta, ktorá sa rovná dvojnásobku hodnoty predmetu trestného činu — Proporcionalita)