Sprostowanie do sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego działań finansowanych z ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Komisji (Dz.U. C 375 z 13.10.2016)