Rectificatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over de activiteiten gefinancierd uit het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) over het begrotingsjaar 2015 vergezeld van de antwoorden van de Commissie (PB C 375 van 13.10.2016)