Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκης Κοινότητας και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας *** Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))