Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren {SEC(2009) 524} {SEC(2009) 525}