Priekšlikums Padomes regula, ar ko izveido daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto {SEC(2009) 524} {SEC(2009) 525}